+31 (0)33-456 21 50

PRIVACY & RECHTSVERKLARING

Projectvloeren Specialist hecht belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) biedt informatie over de wijze waarop Projectvloeren Specialist uw gegevens gebruikt, onder naleving van de toepasselijke wetgeving. 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Projectvloeren Specialist, gevestigd te Kosmonaut 23b, 3824 MK Amersfoort

EXTERNAL LINKS

Het Privacybeleid handelt uitsluitend over gegevens die worden verwerkt door Projectvloeren Specialist

Projectvloeren Specialist kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de verwerking van persoonlijke gegevens die u mogelijk aan derden verstrekt, zelfs al worden op de website van Projectvloeren Specialist links naar derden geboden.

Websites of applicaties van derden waartoe toegang wordt verkregen via de website of applicatie van Projectvloeren Specialist, vallen niet onder dit Privacybeleid.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS

Onder dit Privacybeleid vallen gegevens die zowel online als offline worden verzameld, met inbegrip van persoonlijke gegevens die wij kunnen verzamelen via verscheidene kanalen, zoals websites, sociale media, klantencontacten en evenementen (beurzen, enz.). Wij combineren persoonlijke gegevens die met de ene methode (bijv. website) zijn verzameld, met persoonlijke gegevens die met een andere methode (bijv. beurzen, afspraak met klant) zijn verzameld.

Projectvloeren Specialist verzamelt en verwerkt alle informatie die u via de website of een andere manier hebt verstrekt, zoals uw naam, achternaam, adressen, e-mailadressen, telefoonnummer en, in het geval dat u handelt binnen een professionele context, de naam van uw bedrijf en uw functie binnen het bedrijf.

Projectvloeren Specialist kan uw persoonlijke gegevens ten behoeve van de volgende doeleinden verwerken (doel kan per geval verschillen):

  •  Voor klantenondersteuning: Projectvloeren Specialist verwerkt uw persoonlijke gegevens om u als klant ondersteuning te kunnen bieden, met name ten behoeve van een reactie op uw verzoek.
  •  Voor prijsvragen en andere promotie-uitingen: met uw toestemming (wanneer deze nodig is) kan Projectvloeren Specialist uw persoonlijke gegevens verwerken om contact met u op te nemen via e-mail, sms-berichten, telefonisch of via mailingen over diensten en producten waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn (marketingcommunicatie, promotie-uitingen, enz.).
  •  Voor statistische analyse: Projectvloeren Specialist kan uw persoonlijke gegevens verwerken voor de uitvoering van statistische analyses (marketinganalyse, evaluatie van de doeltreffendheid van onze campagnes, enz.),
  •  Voor administratieve doeleinden met betrekking tot de veiligheid en toegang tot de systemen, platformen, beveiligde websites of applicaties van Projectvloeren Specialist,
  •  Voor een ander gerechtvaardigd zakelijk doeleinde.

VERSTREKKING/OVERDRACHT VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Projectvloeren Specialist kan uw persoonlijke gegevens verstrekken aan onderaannemers van Projectvloeren Specialist, gevestigd binnen dan wel buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), die uw persoonlijke gegevens namens Projectvloeren Specialist verwerkt ten behoeve van de hierboven beschreven doeleinden. Projectvloeren Specialist verkoopt, verhuurt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan andere partijen.

Projectvloeren Specialist kan zich genoopt zien tot het verstrekken van uw persoonlijke gegevens indien hierom wordt verzocht op grond van toepasselijke wet- of regelgeving, of tot het voldoen aan een verzoek van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie.

VEILIGHEID VAN VERZAMELDE GEGEVENS

Projectvloeren Specialist zet zich in voor de beveiliging en bescherming van uw persoonlijke gegevens en houdt passende technische en organisatorische maatregelen in stand teneinde oneigenlijke of onbedoelde verstrekking, gebruik, toegang, verloren gaan, wijziging of beschadiging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Projectvloeren Specialist zet beveiligde datasystemen in die aan de industrienormen voldoen. Alleen de medewerkers van Projectvloeren Specialist of van Projectvloeren Specialist onderaannemers die toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van een specifieke taak ten behoeve van een van de hierboven omschreven doeleinden, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Voorts zijn alle medewerkers van Projectvloeren Specialist of van Projectvloeren Specialist onderaannemers gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen in een land buiten de EER, worden er beschermings- en beveiligingsmaatregelen getroffen, zoals:

  •  Overdracht van uw persoonlijke gegevens aan Projectvloeren Specialist of aan een onderaannemer in een land dat volgens de Europese Commissie een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt.
  •  Overdracht van uw persoonlijke gegevens vallend onder de standaardcontractbepalingen van de Europese Unie.

DUUR VAN OPSLAG

Projectvloeren Specialist bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig om het doeleinde te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, binnen de beperkingen waarin is voorzien in de toepasselijke wetgeving, en met inachtneming van de wettelijke en regelgevende vereisten, met name boekhoudkundige vereisten.

TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Zoals in de toepasselijke wetgeving vermeld is, mag u verzoeken om toegang tot, verbetering of verwijdering van uw gegevens of bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens, op basis van wettige gronden, door een e-mail te sturen info@projectvloerenspecialist.nl of een brief naar:
Projectvloeren Specialist, Kosmonaut 23b, 3824 MK Amersfoort

Zoals in de wet wordt gevraagd, dient uw verzoek te worden ondertekend en dient er een fotokopie van een identiteitsbewijs met daarop uw handtekening te worden bijgevoegd. U dient tevens het adres te vermelden waarheen het antwoord dient te worden gezonden.

Home >Privacy

Wij helpen u graag verder neem contact op