+31 (0)33-456 21 50

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 1. DEFINITIES

=============

Koper: de partij wiens opdracht tot levering van goederen door verkoper is geaccepteerd.

Onderneming: iedere aan de onderneming van Verkoper gelieerde onderneming of een dochteronderneming van verkoper.

Voorwaarden overeenkomst: de hierin opgenomen algemene voorwaarden. De overeenkomst met betrekking tot de verkoop en levering van goederen gesloten tussen Verkoper en Koper door aanvaarding door Verkoper van een opdracht waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

Goederen: de door Verkoper van tijd tot tijd aangeboden producten.

Opdracht: de door Koper aan Verkoper gegeven opdracht voor de aankoop en levering van Goederen.

Prijs:  de prijs van Goederen exclusief BTW en per m² , verzend kosten en/of andere van toepassing zijnde belastingen, maar inclusief kosten en verpakking voor levering binnen Nederland, anders dan voor speciale leveringen.

Website: Van de Kuil Totale Project Inrichters, iedere internetsite waarvan Verkoper of een Onderneming te eniger tijd de gastheer is met het doel de verkoop van Goederen te bewerkstelligen. Van de Kuil Totale Project Inrichters, iedere internetsite waarvan Verkoper of een Onderneming te eniger tijd de gastheer is met het doel de verkoop van Goederen te bewerkstelligen.

 

 1. ALGEMEEN

2.1 Goederen worden door Verkoper vrijblijvend aangeboden en Verkoper behoudt zich het recht voor aangeboden Goederen te allen tijde en zonder kennisgeving uit zijn assortiment terug te trekken of het ontwerp, de specificatie of de fabricage daarvan te wijzigen.

2.2 Aan Koper ter beschikking gestelde afbeeldingen, folders, monsters en/of modellen van Goederen gelden slechts bij wijze van aanduiding, zonder dat Goederen daaraan behoeven te antwoorden.

2.3 De Overeenkomst zal geacht zijn te zijn gesloten door schriftelijke aanvaarding van de Opdracht van Koper door Verkoper binnen een redelijke termijn of zodra Verkoper is begonnen de Opdracht uit te voeren.

2.4 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, Opdrachten en door Verkoper aangeboden Goederen.

2.5 Wanneer Koper eenmaal een Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn heeft gesloten, zal Koper geacht worden stilzwijgend te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op toekomstige Overeenkomsten.

2.6 Indien een bepaling van deze Voorwaarden naar de mening van een bevoegde instantie geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar is, zal de geldigheid van andere bepalingen van deze Voorwaarden en de rest van de desbetreffende bepaling daardoor niet worden beïnvloed. Partijen zullen bij de betreffende Overeenkomst een nieuwe bepaling overeenkomen die het doel van de bepaling die ongeldig is geworden zo dicht mogelijk benadert.

2.7 Koper mag zijn rechten en verplichten onder de Overeenkomst niet cederen of anderszins overdragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

 

 1. PRIJS EN BETALING

3.1 Goederen worden aangeboden en zullen worden gefactureerd tegen de door Verkoper opgegeven prijs die is opgenomen in de prijslijst geldend op de datum van verzending van de Goederen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Verkoper. Geringe afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheden, gewichten, maten en samenstelling naar boven of beneden worden door Koper aanvaard en leiden niet tot een prijsaanpassing.

3.2 Betalingstermijnen beginnen vanaf de factuurdatum. Korting voor vroegtijdige betaling is uitsluitend van toepassing indien vermeld op de factuur. Een dergelijke korting geldt uitsluitend onder de daarin opgenomen voorwaarden en condities, waaronder de voorwaarde dat op het moment van betaling geen andere betalingen door Koper aan Verkoper verschuldigd zijn. Kortingen voor vroegtijdige betaling dienen op de datum waarop Koper betaalt te worden gevorderd.

3.3 In geval van te late betaling zal Koper automatisch in gebreke zijn, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling noodzakelijk is, en zal Verkoper het recht hebben, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen van Verkoper, rente in rekening te brengen tegen een tarief van 12 (twaalf) % per jaar over alle vanaf vervaldatum verschuldigde bedragen totdat volledige betaling van het verschuldigde bedrag is ontvangen. Daarnaast zal Koper alle kosten met betrekking tot buitengerechtelijke incasso van betaling aan Verkoper vergoeden, welke zullen worden bepaald op basis van het incassotarief zoals gepubliceerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.

3.4 Betalingen van Koper strekken tot voldoening van de verschuldigde rente en worden daarna in mindering gebracht op dat deel van de hoofdsom dat Verkoper aanwijst, ongeacht andersluidende instructies van Koper ter zake.

3.5 Indien Koper een bedrag niet op de vervaldatum betaalt of Verkoper goede redenen heeft om te vrezen dat Koper zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst niet zal nakomen, kan Verkoper, onverminderd alle andere rechten van Verkoper, alle leveringen van aan Koper toekomende Goederen opschorten of annuleren totdat volledige betaling is ontvangen of voldoende zekerheid is gesteld.

 

 1. OPDRACHTEN EN SPECIFICATIE

4.1 Koper zal verantwoordelijk zijn en instaan voor de juistheid van een Opdracht (waaronder een toepasselijke specificatie) en zal alle noodzakelijke informatie over de Goederen en het voorgenomen gebruik daarvan tijdig aan Verkoper verstrekken teneinde Verkoper in staat te stellen om de Overeenkomst uit te voeren. Verkoper kan alle door Verkoper gemaakte kosten als gevolg van afwijkingen en wijzigingen van een Opdracht aan Koper in rekening brengen wanneer om die afwijkingen en wijzigingen door Koper wordt verzocht.

4.2 Indien door Verkoper op verzoek van Koper Goederen gefabriceerd of bewerkt dienen te worden, zal Koper Verkoper vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade, (on)kosten, vergoedingen en/of verliezen die door Verkoper worden geleden, zijn verschuldigd, zijn gemaakt, zijn betaald en/of aan Verkoper zijn toegewezen of door Verkoper zijn overeengekomen te betalen ter afdoening en/of schikking van een vordering wegens inbreuk op een octrooi, auteursrecht, ontwerp, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van een andere partij.

4.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzingen in de specificatie aan te brengen die noodzakelijk zijn om deze in overeenstemming te brengen met toepasselijke veiligheids- of andere wettelijke eisen of, wanneer Goederen overeenkomstig de specificatie van Koper dienen te worden geleverd, die de kwaliteit of het functioneren daarvan niet wezenlijk aantasten.

4.4 Alle opdrachten met betrekking tot het instaleren van de goederen, zullen volgens voorschriften van de Fabrikant en/of lijmfabrikant worden geïnstalleerd.

 

 1. ANNULERING

5.1 Een Opdracht mag door Koper niet worden geannuleerd, behalve met schriftelijke instemming van Verkoper. Dit is alleen toegestaan met betrekking tot Goederen die niet zijn verzonden en die niet zijn gefabriceerd als een speciale opdracht.

5.2 Indien Verkoper annulering accepteert dan zal Koper, onverminderd enige andere rechten van Verkoper, (a) Verkoper alle schade (waaronder winstderving), (on)kosten (waaronder alle arbeidskosten en de kosten van alle gebruikte materialen), heffingen en/of uitgaven die direct of indirect door Verkoper worden geleden, gemaakt, betaald of dienen te worden betaald ten gevolge van die annulering vergoeden; en

(b) Verkoper behandelingskosten betalen ten bedrage van 20 (twintig) % van de geannuleerde Goederen, met een minimum van € 125, plus de kosten van het weer opnemen van de geannuleerde Goederen in de voorraad in de desbetreffende productievestiging in Europa.

 

 1. LEVERING

6.1 Verkoper geeft geen garantie omtrent de nakoming van de met de Koper overeengekomen leveringsdatum, maar zal zich alle redelijke inspanningen betrachten om de Goederen op de met de Koper overeengekomen leveringsdatum te leveren.

6.2 Leverings/ uitvoeringstermijnen zijn voor ons nooit bindend en worden enkel als richtlijn gegeven. Enige overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding. Wij kunnen steeds eenzijdig tot deelleveringen beslissen.

6.3 Het risico van verlies van of schade aan Goederen zal op Koper overgaan bij levering overeenkomstig goederen.

6.4 Onverminderd enige rechten van Verkoper uit enige andere bepaling van deze Voorwaarden, zal een ontvangstbewijs, vrachtbrief of afleveringsverklaring, die door of namens Koper of door zijn beweerde zaakwaarnemer, werknemer of vervoerder is ondertekend, afdoende bewijs zijn van het feit dat Goederen naar behoren zijn geleverd alsmede van de datum en het tijdstip van levering.

6.5 Koper stemt ermee in dat Opdrachten in gedeelten kunnen worden geleverd, zowel naar keuze van uitsluitend Verkoper als in het geval van overeenstemming tussen Koper en Verkoper. Indien Verkoper een of meer tussen Koper en Verkoper overeengekomen te leveren gedeelten niet levert, dan zal de Koper niet gerechtigd zijn het niet leveren van een overeengekomen gedeelte te behandelen alsof de Opdracht in het geheel niet is nagekomen en de Overeenkomst als gevolg daarvan in zijn geheel ontbinden.

6.6 Indien Koper een of meer leveringen van Goederen niet op de vervaldatum betaalt, zal dit Verkoper het recht geven (uitsluitend naar zijn keuze) zonder kennisgeving verdere leveringen van Goederen op te schorten in afwachting van betaling door Koper.

6.7 Een Koper mag een levering niet (doen) uitstellen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Verkoper. In het geval dat levering van Goederen wordt uitgesteld of niet wordt geaccepteerd door Koper, of Koper of zijn bevoegd vertegenwoordiger Goederen niet ophaalt binnen zeven dagen na kennisgeving dat deze beschikbaar zijn om te worden opgehaald, kan Verkoper één of meer van de volgende maatregelen nemen:

6.7.1 koper opslagkosten van € 6,75 per pallet of rol per week in rekening brengen, die aan Koper per vier weken zullen worden gefactureerd

6.7.2 koper dwingen de betreffende levering te accepteren, indien de

opschorting langer dan twee kalendermaanden voortduurt;

6.7.3 uitsluitend naar zijn keuze en zonder aansprakelijk te zijn voor kleurovereenkomst van individuele zendingen met betrekking tot een andere Opdracht, zijn voorraad verkopen en geen voorraad aan de Opdracht toewijzen totdat een gewijzigd leveringsschema door Verkoper wordt overeengekomen; en/of

6.7.4 het recht te hebben Goederen te verkopen tegen de beste gemakkelijk te verkrijgen prijs en Koper (na aftrek van alle opslag- en verkoopkosten) een tekort onder de contractprijs in rekening brengen.

 

 1. RETOUREN

7.1 Indien Verkoper ermee instemt dat verzonden Goederen worden geretourneerd (waarbij alleen ongeopende dozen en volledige rollen in aanmerking worden genomen), zal Koper de kosten, onkosten, schade en verliezen die door Verkoper worden gemaakt en/of geleden in verband met de retournering van de desbetreffende Goederen aan Verkoper vergoeden, met een minimum van 20 (twintig) % van de factuurwaarde van de desbetreffende Goederen, met een minimum van € 125.

7.2 Koper hoeft de kosten in verband met retournering zoals vermeld in artikel 7.1 niet te vergoeden indien de retournering het gevolg is van non-conformiteit van de Opdracht veroorzaakt door Verkoper.

 

 1. SCHADE, TEKORTKOMINGEN EN GEBREKEN

Koper zal bij levering alle Goederen inspecteren en zal Verkoper binnen drie werkdagen na levering in kennis stellen van een tekort, schade en/of gebrek of, indien het tekort, de schade en/of het gebrek niet tijdens een redelijk grondige keuring bij levering konden worden vastgesteld, onmiddellijk na die vaststelling, maar in ieder geval uiterlijk binnen vier weken na levering. Indien Koper daarvan geen kennis geeft, zal Koper niet het recht hebben Goederen te retourneren en zal Verkoper niet verplicht zijn Goederen te vervangen of eventuele tekorten aan te vullen. Koper zal alsdan verplicht zijn geleverde Goederen te accepteren en het op de factuur van Verkoper vermelde bedrag te betalen. Indien bij levering de verpakking zichtbaar beschadigd is of indien er tekorten in de levering zijn, dient de vrachtbrief van de vervoerder dienovereenkomstig ondertekend te worden.

 

 1. OVERMACHT

9.1 Verkoper zal zijn vrijgesteld van het nakomen van zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst, en de termijn om die verplichtingen na te komen zal worden verlengd met een onder de omstandigheden redelijke periode, indien nakoming daarvan wordt verhinderd of vertraagd door overmacht waaronder zal zijn begrepen, zonder de algemeenheid van het voorgaande op enigerlei wijze te beperken, natuurgeweld, rellen, oorlogen, ongevallen, stakingen, embargo of opvordering (overheidsmaatregelen), waaronder het niet beschikbaar zijn van een uitvoervergunning voor de Goederen of enig deel daarvan.

9.2 In overmacht situaties zijn partijen gerechtigd, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, de Overeenkomst te ontbinding.

 

 1. OPZEGGING

10.1 Onverminderd het recht van Verkoper om schadevergoeding te vorderen, kan Verkoper de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen door schriftelijke kennisgeving aan Koper, (i) in geval van inbreuk door Koper op zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst, (ii) indien een overmacht situatie als bedoeld in artikel 9, waarin Verkoper is vrijgesteld van het nakomen van zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst, meer dan twee maanden voortduurt, (iii) indien een verzoekschrift wordt ingediend tot liquidatie of ontbinding van (de onderneming van) Koper, (iv) indien een besluit wordt genomen tot vrijwillige liquidatie of ontbinding van (de onderneming van) Koper, (v) indien een curator is aangesteld voor alle of een deel van Kopers activa, (vi) indien Koper failliet gaat of insolvent raakt of een akkoord aangaat met crediteuren, (vii) in geval van uitstel van betaling van Koper, of (viii) indien Koper soortgelijke maatregelen treft of ondergaat ten gevolge van schulden of een overeenkomstige handeling of maatregel uitvoert of ondergaat zoals bedoeld in dit artikel 10 krachtens een toepasselijke wet.

 

 1. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

===================================

11.1 Tenzij anders vermeld in de productspecificatie en/of de bij de betreffende Goederen behorende prijslijst, garandeert Verkoper dat op de datum van levering en gedurende de periode van twaalf maanden daarna of, indien en zodra na levering de Goederen worden geïnstalleerd, gedurende drie maanden na voltooiing van de installatie van Goederen, afhankelijk van welke van deze beide perioden gerekend vanaf de datum van levering de kortste periode is, de geleverde Goederen vrij van gebreken zullen zijn ten aanzien van de gebruikte materialen en bewerking.

11.2 Bovengenoemde garantie wordt door Verkoper gegeven met inachtneming van de volgende voorwaarden:

-11.2.1 verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor een gebrek in Goederen voortvloeiend uit een door Koper geleverde tekening, ontwerp of specificatie.

-11.2.2 verkoper zal niet aansprakelijk zijn indien Goederen met gebreken worden geïnstalleerd waarvan bekend was dat gebreken in die Goederen aanwezig waren.

-11.2.3 verkoper zal niet aansprakelijk zijn met betrekking tot een gebrek voortkomend uit slijtage, opzettelijke beschadiging, onachtzaamheid, abnormale arbeidsomstandigheden, het niet opvolgen van de aanwijzingen van Verkoper, misbruik, wijziging of reparatie van Goederen zonder de goedkeuring van Verkoper.

-11.2.4 verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor kleurstofkorrels, nuances en tintverschillen, natuurlijke markeringen, poolomkering (shading) of watermarkering, vervuiling, verschieten van kleuren en beschadiging door gebruik van naaldhakken of ander soortgelijk schoeisel.

-11.2.5 verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor het bij elkaar passen van kleuren van op verschillende tijdstippen door Koper bestelde of geïnstalleerde Goederen.

-11.2.6 koper heeft de totaalprijs van de Goederen betaald op de vervaldatum.

11.3 Koper zal geen extra garanties betreffende de Goederen aan derden geven.

11.4 Alle door Verkoper of zijn werknemers of vertegenwoordigers gegeven adviezen of aanbevelingen betreffende opslag, toepassing of gebruik van Goederen die niet schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd worden geheel op eigen risico van Koper opgevolgd.

11.5 Behoudens wat uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is bepaald, zal de aansprakelijkheid van Verkoper te allen tijde beperkt zijn tot de verplichting van Verkoper Goederen (of het gedeelte in kwestie) gratis te vervangen of, uitsluitend ter keuze van Verkoper, Koper de prijs (of een evenredig deel daarvan) van Goederen terug te betalen en alleen indien Verkoper tijdig in kennis wordt gesteld van de vordering met betrekking tot Goederen met gebreken overeenkomstig artikel 8 van deze Voorwaarden. In ieder geval zal Verkoper nooit aansprakelijk jegens Koper zijn voor productieverlies, verlies van gebruik, omzetderving, verlies van gegevens of inkomsten of voor enige schade voortvloeiend uit of in verband met de levering van Goederen, het gebruik of wederverkoop daarvan door Koper, noch zal Verkoper aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van zijn werknemers of werknemers van een Onderneming die geen leidinggevende functie hebben.

11.6 Koper zal Verkoper vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die direct of indirect betrekking hebben op het gebruik of de wederverkoop van door Verkoper aan Koper krachtens de Overeenkomst geleverde Goederen indien de Koper de Goederen zelf heeft bewerkt, verpakt en/of voltooid.

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1 Het eigendom van Goederen zal pas op Koper overgaan bij ontvangst van betaling door Verkoper voor die door Verkoper aan Koper verkochte Goederen.

12.2 Gratis ter beschikking gestelde collecties blijven te allen tijde en onder alle omstandigheden eigendom van Verkoper.

12.3 Totdat het eigendom van de Goederen overgaat op Koper, zal Koper de Goederen (zonder kosten voor Verkoper) afgezonderd van alle andere door hem in eigendom gehouden goederen opslaan en zodanig gemarkeerd dat deze duidelijk geïdentificeerd worden als eigendom van Verkoper.

12.4 Koper mag niet volledig betaalde Goederen slechts gebruiken en verkopen in het kader van de normale bedrijfsvoering van Koper.

12.5 Verkoper kan de aan Koper onder 12.4 hierboven gegeven volmacht om Goederen te verkopen of te gebruiken te allen tijde herroepen en Koper zal alsdan Verkoper toestaan het pand van Koper waar Goederen zich bevinden te betreden en deze te verwijderen.

12.6 De aan Koper onder 12.4 hierboven gegeven volmacht zal automatisch vervallen indien (i) een verzoekschrift wordt ingediend tot liquidatie of ontbinding van zijn bedrijf door Koper; (ii) een besluit wordt genomen tot vrijwillige liquidatie of ontbinding van zijn bedrijf door Koper, (iii) een curator is aangesteld voor alle of een deel van Kopers activa, (iv) beslag wordt gelegd op alle activa van Koper of een deel daarvan, (v) Koper failliet gaat of insolvent wordt of een akkoord aangaat met crediteuren, (vi) in geval van uitstel van betaling van Koper, of (vii) Koper soortgelijke maatregelen neemt of ondergaat ten gevolge van schulden of een overeenkomstige handeling of maatregel uitvoert of ondergaat zoals bedoeld in dit artikel 12 krachtens een toepasselijke wet en alsdan zal Koper Verkoper toestaan het pand van Koper waar zich Goederen bevinden te betreden en deze te verwijderen.

12.7 Koper zal Goederen die eigendom zijn van Verkoper niet verpanden of op enige wijze bezwaren tot meerdere zekerheid voor schulden jegens derden. Onverminderd de andere rechten van Verkoper zullen, indien Koper Goederen aldus bezwaart, alle bedragen die Koper aan Verkoper verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar worden.

12.8 Koper is verplicht om Verkoper terstond op de hoogte te stellen ingeval derden rechten op de door Verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen doen gelden of zij kennis ervan heeft dat derden voornemens zijn rechten op de voornoemde Goederen te doen gelden.

 

 1. HANDELSMERKEN, AUTEURSRECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID

13.1 Alle in detailhandelsverpakking verkochte Goederen kunnen alleen door Koper wederverkocht worden in door Verkoper geleverde verpakkingen en in geen geval mag een ander handelsmerk dan de door de Onderneming toegepaste handelsmerken worden aangebracht op of toegepast met betrekking tot Goederen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

13.2 Er zijn geen rechten of licenties krachtens enige overeenkomst aan Koper verleend krachtens een octrooi, handelsmerk, auteursrecht, geregistreerd ontwerp of ander intellectueel eigendomsrecht behalve het recht Goederen te gebruiken en te wederverkopen.

13.3 Alle te eniger tijd door Verkoper aan Koper verstrekte documenten die teksten, ontwerpen, specificatie of tekeningen bevatten en alle ontwerpen en methoden voor de productie van Goederen zijn vertrouwelijk en zijn eigendom van Verkoper of de Onderneming en zullen door Koper, zijn werknemers, vertegenwoordigers of agenten niet worden gekopieerd, gereproduceerd of bekendgemaakt aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Verkoper.

13.4 Het eigendomsrecht van en het auteursrecht op alle documenten bedoeld in artikel 13.3 hierboven zullen het eigendom van Verkoper of de Onderneming blijven en die documenten, samen met alle kopieën, dienen onmiddellijk op verzoek voor rekening en risico van Koper aan Verkoper te worden geretourneerd.

13.5 Koper zal Verkoper en de Onderneming volledig vrijwaren tegen alle andere schade, verliezen, (on)kosten, in rekening gebrachte kosten of onkosten geleden of gemaakt door Verkoper en ten gevolge van een inbreuk op de vertrouwelijkheid of een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Verkoper door Koper ongeacht hoe een dergelijke inbreuk zich voordoet.

 

 1. E-BUSINESS

14.1 Goederen en informatie op de Website zijn alleen gericht op diegenen die de Website vanuit Nederland benaderen en die commerciële afnemers zijn. Verkoper sluit geen overeenkomsten rechtstreeks met consumenten. Verkoper geeft geen enkele garantie dat op de Website genoemde Goederen elders geschikt zijn voor gebruik of beschikbaar zijn. Zij die ervoor kiezen de Website te benaderen of goederen vanuit andere locaties te kopen zijn verantwoordelijk voor het in acht nemen van wet- en regelgeving die op de betreffende locatie geldt.

14.2 Hoewel Verkoper bij het maken van de Website alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen, garandeert Verkoper de juistheid van de informatie op de Website niet. Verkoper zal niet aansprakelijk zijn jegens wie dan ook voor enig verlies of enige schade dat of die kan voortvloeien uit het gebruik van de op de Website staande informatie. Van de Kuil Totale Projectinrichters is niet gebonden aan het aanbod indien er sprake is van programmeerfouten op de website. Links op de Website kunnen leiden naar websites die niet onder controle van Verkoper staan. Verkoper accepteert geen verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor het materiaal op een website die niet onder controle staat van Verkoper of de Onderneming.

14.3 Alle via de Website en/of per e-mail geplaatste Opdrachten zijn afhankelijk van aanvaarding van deze Voorwaarden.

14.4 Aan Koper wordt toestemming verleend delen van de Website af te drukken of te kopiëren, mits dit slechts voor eigen niet-commercieel gebruik plaatsvindt.

14.5 Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor, en zonder dat iemand daarvan in kennis behoeft te worden gesteld, de Website op te schorten, aan te vullen, te wijzigen, te wissen of anderszins te veranderen.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

15.1 Alle Overeenkomsten krachtens deze Voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd naar Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van een Overeenkomst of verdere daaraan gerelateerde overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de desbetreffende leverancier. Niettegenstaande de bepalingen in de vorige zin, zal Verkoper te allen tijde het recht hebben geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn zonder de bepaling in de voorgaande zin.

Toepasselijk recht

Op de koopovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens

Van de Kuil Totale Project Inrichters
Kosmonaut 23B, 3824 MK Amersfoort
T: +31 (0)33-456 21 50     E: info@projectvloerenspecialist.nl

Home >Voorwaarden

Wij helpen u graag verder neem contact op